Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

 1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis, yra tvarkomi www.landero.lt svetainės (toliau – SVETAINĖ) lankytojų asmens duomenys.
 2. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis SVETAINĖS naudojimosi taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant, pirkimo-pardavimo taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką.
 3. Asmens duomenys, kuriuos kaupia UAB Landero, yra tik tie, kuriuos lankytojas savo noru pateikė svetainėje ir sutiko, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
 4. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

II. Asmens duomenys

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai, arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija). Siekiant įvykdyti įsipareigojimus klientams, UAB Landero reikia tam tikrų asmens duomenų. UAB Landero įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.
 2. Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

III. Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas

 1. SVETAINĖS naudojimo metu surinkti duomenys (pvz., IP adresas, data, laikas, peržiūrėti puslapiai) yra kaupiami statistikos tikslais. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.
 2. Asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, informuoti lankytoją apie įdomius pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 3. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
 4. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

IV. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

 1. Surinkti asmens duomenys yra naudojami tik įmonės viduje. Įmonė turi teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik III skyriaus, 2 punkto tikslams pasiekti.

V.  Jūsų teisės

 1. Gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, taip pat iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti ir tvarkomi.
 2. Kreiptis į UAB Landero su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę, UAB Landero patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikiamų veiksmų. UAB Landero labai svarbu turėti tikslius Jūsų asmens duomenis.
 3. Kreiptis į UAB Landero su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB Landero (www.landero.lt).
 5. Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
 6. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.
 7. Asmuo turi teisė bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@landero.lt arba telefonu +370 616 88609.

VI. Slapukų (Cookies) ir internetinio stebėjimo panaudojimas

 1. UAB Landero gali naudoti slapukus (angl. cookies) savo tinklapyje. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų interneto tinklo naršyklę ir saugomos kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į kompiuterį pirmą kartą apsilankius tinklapyje ir vėliau naudojami Jūsų kompiuterio identifikavimui, kad palengvinti Jūsų prieigą prie šio tinklapio bei jame esančios informacijos. Naudodamiesi tinklapiu Jūs sutinkate su šiomis slapukų naudojimo taisyklėmis.
 2. Jeigu NESUTINKATE, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti Jūsų naršymo tinklapyje spartą, apriboti tam tikrų tinklapio funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie tinklapio.
 3. Šiame puslapyje naudojamas „Google“ analizės įrankis „Google Analytics“, kuris renka informaciją apie Jūsų IP adresą, apsilankymo laiką, trukmę, peržiūrėtus vidinius tinklapio puslapius, juose atliktus veiksmus. Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų veiksmus tinklapyje bus perduota ir saugoma „Google“ JAV esančiuose serveriuose. Ši informacija naudojama ataskaitai apie tinklapio naudojimo statistiką pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

VII. Nepilnamečių asmenų apsauga

 1. Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų  neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenų nereikalaujama, jie nėra renkami ir perduodami tretiesiems asmenims.

VIII. Privatumo politikos keitimas

 1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje.
 2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis svetainės paslaugomis.
 3. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.